Notes


Tree:  

Results 101 to 200 of 471

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
101 Działo się to w Zagrobie dnia czternastego stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Konstanty Ważyński ekonom lat trzydzieści osiem mający służący w Leszczynie obecności Józefa Gapiewskiiego lat czterdzieści i Wincentego Zielichowskiego lat sześćdziesiąt mających, obydwóch morgowników w Leszczynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe jest urodzone w Leszczynie dnia drugiego miesiąca i roku bie bieżącego o godzinie ósmej wieczór z jego małżonki Tekli z Dramiewskich lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym przez księdza Józefa Strusieńskiego w kościele ciachcińskim dnia wczorajszego odbytym nadano imię Innocenta a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek Giszeński rządca i Cecylia Trzcińska oboje z Goślic. Akt ten oświadczającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas samych podpisany
Ksiądz Smolnicki, proboszcz Zagroby, dziekan Płocki utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyńska, Innocenta (I4120)
 
102 Działo się to w Zagrobie dnia dwudziestego trzeciego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Konstanty Ważyński ekonom w Leszczynie służący lat trzydzieści osiem mający w obecności Szymona Doleckiego lat czterdzieści oraz Józefa Gapiewskiego lat czterdzieści sześć mających, obydwóch kopiarzy w Leszczynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż takowe jest urodzone w Leszczynie dnia trzynastego miesiąca i roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z jego małżonki Tekli z Dramińskich lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Ferdynanda Kraszewskiego, proboszcza ciachcińskiego odbytym nadano imię Konstanty Stanisław a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni i Józefa małżonkowie Klimkiewicze Dziedzice dóbr Leszczyno. Akt ten oświadczającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas samych podpisany został

Ksiądz Smolnicki, proboszcz Zagroby, dziekan Płocki utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Konstanty, Stanisław (I4029)
 
103 Działo się to w Zagrobie dnia dwudziestego trzeciego września tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Konstanty Ważyński lat trzydzieści cztery mający, ekonom w Leszczynie zamieszkały i w obecności Antoniego Wieniewskiego, karbowego lat siedemdziesiąt oraz Józefa Gapiewskiego, kopiarza lat czterdzieści mających, obydwóch w Leszczynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe jest urodzone w Leszczynie dnia dwudziestego września roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z jego małżonki Tekli z Dramiewskich lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Ludwika Smolnickiego odbytym nadano imię Tekla a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Antoni Wiśniewski i Józefa Młodkowska. Akt ten oświadczającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas samych podpisany został

Ksiądz Smolnicki, proboszcz Zagroby, dziekan Płocki utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Świrska, Tekla Ważyńska (I4122)
 
104 Działo się to w Zagrobie dnia ósmego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej wieczór. Stawił się Konstanty Waziński lat czterdzieści mający za ekonoma w Leszczynie służący w obecności Szymona Doleckiego lat pięćdziesiąt oraz Józefa Gapiewskiego lat czterdzieści mających, obydwóch kopiarzy w Leszczynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe jest urodzone w Leszczynie dnia piątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie szóstej rano z jego małżonki Tekli z Dramiewskich lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Ludwika Smolnickiego odbytym nadano imię Cecylia a rodzicami jego chrzestnymi byli Ignacy Kierski, organista z Ciachcina i Julianna Załęska z Leszczyna. Akt ten oświadczającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas samych podpisany

Ksiądz Smolnicki, proboszcz Zagroby, dziekan Płocki utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyńska, Cecylia (I4121)
 
105 Działo się to we wsi Postoliska dnia dwudziestego października tysiąc dziewięćset siedemnastego roku o godzinie jedenastej rano stawili się Władysław Kielak lat trzydzieści osiem z Wincentowa i Stanisław Kielak lat trzydzieści dwa liczący z Chrzrzęsnego gospodarze i oświadczyli iż dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej wieczór zmarł w Chrzęsnem Tomasz Kielak lat sześćdziesiąt siedem liczący gospodarz urodzony i zamieszkały w Chrzęsnem syn Piotra i Marjanny z Szewczyków małżonków Kielak pozostawił po sobie owdowiałą żonę Franciszkę z Perkowskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Tomasza Kielaka Akt ten stawiającymi przeczytany przez nas i onych podpisany został. Kielak, Tomasz (I5510)
 
106 Działo się to we wsi Postoliskach dnia dwudziestego szóstego Listopada tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Michał Rozbieski lat czterdzieści cztery i Jan Rozbieski lat trzydzieści trzy mający, obydwa synowie zmarłej Zagrodnicy pierwszy zamieszkały we wsi Mokrej Wsi drugi zamieszkały we wsi Chrzęsnem i oświadczyli iż dnia dwudziestego czwartego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej po południu umarła w Mokrej Wsi Józefa Kielak tamże przy synie zamieszkała lat siedemdziesiąt mająca urodzona w Chrzęsnem z Mateusza i Maryanny małżonków Kasków wdowa po Mateuszu Kielaku. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefy Kielak Akt ten sawiającym przeczytany został a gdy Ci pisać nie umieją przez nas podpisany został. Kielak, Józefa Kaska (I5496)
 
107 Działo się w Blichowie czwartego/szesnastego Lutego tysiąc ośmset czterdziestego drugiego Roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Benedykt Ważyński Dziedzic Części mający lat trzydzieści sześć w Pradze zamieszkały w obecności Jana Gołębiewskiego Dziedzica Części mającego lat siedmdziesiąt trzy i Dominika Brudzińskiego lat sześćdziesiąt Dziedzica Części obydwóch zamieszkałych w Pradze i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone w Pradze pod numerem piątym Dnia, trzeciego/piętnastego Miesiąca Roku bieżących o godzinie siódmej z rana z jego Małżonki Magdaleny Bagińskiej mającej lat trzydzieści sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Walenty, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Jan Gołębiewski i Katarzyna Gołębiewska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Walenty (I4144)
 
108 Działo się w Blichowie Dnia czternastego Lutego tysiąc ośmset trzydziestego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Kaietan Ważyński mający lat trzydzieści dziewięć Dziedzic Części zamieszkały w Symborach w obecności Ignacego Zaborowskiego mającego lat trzydzieści cztery Wyrobnika i Tomasza Ważyńskiego mającego lat czterdzieści Dziedzica Części obydwóch Sąsiadów zamieszkałych w Symborach i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone w Symborach pod numerem trzecim dnia dziesiąteego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z jego Małżonki Petroneli z Szatkowskich lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Kazimierz, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Ignacy Zaborowski i Urszula Zaborowska z Szymbor.
Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przeze mnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Kazimierz (I4184)
 
109 Działo się w Blichowie Dnia drugiego/czternastego Kwietnia tysiąc ośmset trzydziestego szóstego Roku o godzinie dziewiątej przed południem. Stawił się Tomasz Ważyński Dziedzic Części zamieszkały w Symborach (??) mający lat pięćdziesiąt jededen w o obecności Frańcziszka Ważyńskiego mającego lat czterdzieści sześć i Kaietana Ważyńskiego mającego lat czterdzieści obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Symborach i okazał Nam dziecię płci Niewieściej urodzone w Symborach pod numererem drugim dnia pierwszego/trzynastego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z jego Małżonki Józefy Bagińskiej mającej lat dwadzieścia dziewięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Teodora, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Frańciszek Ważyński i Bogumiła Ważyńska.
Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przeze mnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyńska, Teodora (I4182)
 
110 Działo się w Blichowie Dnia dwudziestego drugiego Miesiąca Sierpnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego Roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Urodzony Tomasz Ważyński Dzierżawca Części w Szulborach zamieszkały mający lat czterdzieści dwa w obecności Urodzonych Pawła Podleckiego, Ekonoma zamieszkałego w Słupcy mającego lat dwadzieścia sześć tudzież Wawrzeńca Rożnowskiego Dzierżawcy Części zamieszkałego w Szulborach mającego lat pięćdziesiąt i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Szulborach pod numerem czwartym dnia dwudziestego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie ósmej wieczorem z jego Małżonki Józefy Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Ludwik, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Paweł Podlecki i Józefa Podlecka z Słupcy.
Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przeze mnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Probszcz Blichowski
 
Ważyński, Ludwik (I4179)
 
111 Działo się w Blichowie Dnia dwudziestego drugiego Stycznia/trzeciego Lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Ślepowrońskiego, dziedzica cząstkowego mieszkającego w Pradze, trzydzieści pięć lat mającego i Franciszka Dubka służącego w Blichowie mieszkającego i dwadzieścia sześć lat mającego, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Józefem Ważyńskim, kawalerem, dwadzieścia pięć lat liczącym, dziedzicem częściowym urodzonym i mieszkającym w Pradze, synem zmarłego Jana i pozostającej w żywych Ludwiki z Paprockich małżonków Ważyńskich i Władysławą Makowską, panną lat osiemnaście mającą, urodzoną i mieszkająca przy rodzicach w Pradze, córką Józefa i Maryanny z Ciołkowskich małżonków Makowskich, dziedziców cząstkowych. Małżeństwo to poprzedzone zostało trzema zapowiedziami ogłoszonymi w parafialnym kościele blichowskim w dniach piątym/ siedemnastym, dwunastym/ dwudziestym czwartym i dziewiętnastym/ trzydziestym pierwszym Stycznia roku bieżącego. Ustnego pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego udzielił osobiście ojciec nowopoślubionej i oświadczył, że umowy przedślubnej żadnej między poślubionymi nie zawierano. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Śmiarowski. Akt niniejszy nowopoślubionym i świadkom przeczytano, oraz nami i nowopoślubionym podpisano. Pozostali uczestnicy pisać nie umieją.

ks. Stanisław Śmiarowski Proboszcz Parafii Blichowskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego (podpis nieczytelny)
Józef Ważyński
 
Family F3212
 
112 Działo się w Blichowie Dnia dwunastego Maja tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego Roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Tomasz Ważyński mający lat czterdzieści pięć Dziedzic Części w Symborach (???) zamieszkały w obecności Ignacego Zaawistowskiego służącego w Krzykorach mającego lat dwadzieścia tudzież Kaietana Ważyńskiego mającego lat trzydzieści sześć Dziedzica Części i okazał Nam dziecię płci Niewieściej urodzone w Symborach pod numerem drugim dnia szóstego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem z jego Małżonki Józefy Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Joanna, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Ignacy Zawistowski i Józefa Podlecka.
Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przeze mnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Probszcz Blichowski
 
Ważyńska, Joanna (I4181)
 
113 Działo się w Blichowie Dnia ośmnastego/trzydziestego Czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego Roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Bonifacego Grabowskiego, Dziadka Kościelnego lat sześćdziesiąt trzy tudzież Pawła Marchlewskiego, Owczarza lat czterdzieści liczących, obydwóch w Blichowie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Kaietanem Ważyńskim, Dziedzicem części w Szulborach zamieszkałym lat sześćdziesiąt trzy mającym, Wdowcem pozostałym po swej Małżonce Petronelli zmarłej w dniu ośmnastym Grudnia tysiąc ośmset czterdziestego ósmego Roku tu w Blichowie pochowanej, synem niegdyś Jana i Matki z Imienia niezapamiętanej z Wołowskich Małżonków Ważyńskich Dzierżawców części w Pradze, tamże urodzonym a Wdową Bogumiłą Szulborską pozostałą po Swym Małżonku Mikołaju Szulborskim zmarłym w dniu trzecim Lipca tysiąc ośmset czterdziestego ósmego Roku, córką niegdyś Wojciecha i Józefy z Smardzeskich Małżonków z Domu niepamiętanych Gospodarzy, w Sękowie lat pięćdziesiąt mającą tamże urodzoną. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele Parafialnym Blichowskim w dniach pierwszym, ósmym i piętnastym Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Umowy przedślubnej żadnej nowi Małżonkowie między sobą nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Ksiądz Wawrzeniec Pawlicki Wikariusz Blichowski
 
Family F3229
 
114 Działo się w Blichowie Dnia piętnastego Marca tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego Roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Urodzony Tomasz Ważyński Dziedzic Części w Symborach (???) zamieszkały mający lat czterdzieści cztery w obecnośości Urodzonych Mateusza Dobiszewskiego mającego lat pięćdziesiąt tudzież Kaietana Ważyńskiego mającego lat trzydzieści obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Symborach i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Symborach pod numerem drugim dnia dziesiątego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie piątej z rana z jego Małżonki Józefy Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Antoni, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Mateusz Dobiszewski i Elżbieta Dobiszewska z Symbor.
Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przeze mnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Probszcz Blichowski
 
Ważyński, Antoni (I4180)
 
115 Działo się w Blichowie Dnia szesnastego Listopada tysiąc ośmset dwudziestego ósmego Roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Urodzony Kaietan Ważyński Dziedzic Części mający lat trzydzieści zamieszkały w Szymborach w obecności Piotra Wójccickiego, Szewca mającego lat trzydzieści sześć tudzież Tomasza Ważyńskiego Dziedzica Części mającego lat trzydzieści siedem obydwóch Sąsiadów zamieszkałych w Szymborach i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej urodzone w Szymborach pod numerem trzecim dnia piętnastego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dwunastej w nocy z jego Małżonki Petroneli z Szatkowskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Katarzyna, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Piotr Wójcicki i Żona z Szymbor.
Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przeze mnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Wilamowska, Katarzyna Ważyńska (I4183)
 
116 Działo się w Blichowie drugiego Stycznia tysiąc ośmset trzydziestego piątego Roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Urodzony Benedykt mający lat trzydzieści jeden Dzierżawca Części w obecności Macieja Leszczyńskiego mającego lat trzydzieści pięć i Pawła Żbikowskiego mającego lat dwadzieścia ośm, obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Pradze i okazał Nam dziecię płci Niewieściej urodzone w Pradze pod numerem siódmym dnia pierwszego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dziewwiątej wieczorem z jego Małżonki Magdaleny Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia ośm. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Wiktorya, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Maciej Leszczyński i Ewa Kowalewska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ślepowrońska, Wiktoria Ważyńska (I4138)
 
117 Działo się w Blichowie dwudziestego Października/ pierwszego Listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Konstanty Ważyński dwadzieścia dwa lata liczący i Adam Ślepowroński, trzydzieści pięć lat mający, obaj gospodarze wyrobnicy (?!) we wsi Praga mieszkający i oznajmili, że w Pradze dnia wczorajszego o godzinie szóstej wieczorem zmarł Konstanty Ważyński, trzy dni liczący od urodzenia, syn Konstantego i Emilii z Leszczyńskich, małżonków Ważyńskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Konstantego Ważyńskiego, akt ten stawającemu i świadkowi niepiśmiennym przeczytano i Nami tylko podpisano.

Ksiądz Drewnowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Konstanty (I4188)
 
118 Działo się w Blichowie dwudziestego pierwszego Miesiąca i Roku zeszłego/ drugiego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego Roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Benedykt Ważyński Szlachcic mający lat trzydzieści siedm zamieszkały w Pradze Dziedzic Części w obecności Szlachetnych Szymona Przedpełskiego mającego lat trzydzieści dwa i Walentego Szulborskiego mającego lat siedemdziesiąt obydwóch zamieszkałych w Pradze Dziedziców Części i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone w Pradze pod numerem szóstym Dnia, Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie piątej z rana z jego Małżonki Szlachetnej Magdaleny Bagieńskiej mającej lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Seweryn, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Szymon Przedpełski i Józefa Szulborska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Seweryn (I4141)
 
119 Działo się w Blichowie dwunastego Stycznia tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz lat trzydzieści liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Franciszka Brudzińskiego lat czterdzieści cztery i Jana Żbikowskiego lat dwadzieścia sześć liczących, obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Pradze dnia siódmego Stycznia Roku bieżącego o godzinie czwartej wieczorem z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich lat trzydzieści dwa liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Potulskiego odbytym nadane zostało imię Eleonora, a Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Brudziński i Magdalena Ważyńska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Oświadczający i Świadkowie pisać nie umieją
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyńska, Eleonora (I4149)
 
120 Działo się w Blichowie dwunastego Stycznia tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz z Pragi lat trzydzieści sześć liczący w przytomności Józefa Brudzińskiego lat pięćdziesiąt i Szymona Przedpełskiego lat siedemdziesiąt liczących, obydwóch Gospodarzy z Pragi i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze dnia dwudziestego szóstego Grudnia roku zeszłego o godzinie piątej rano z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich lat trzydzieści pięć liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostały imiona Władysław Szczepan, a Rodzicami jego chrzestnymi byli Ignacy Brudziński i Tekla Ważyńska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany a gdy pisać nie umieją przez Nas podpisany został
Ksiądz Emilian Dombski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Władysław Szczepan (I4151)
 
121 Działo się w Blichowie dwunastego/dwudziestego czwartego Stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz lat dwadzieścia siedm liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Franciszka Brudzińskiego lat czterdzieści pięć i Stanisława Brudzińskiego lat trzydzieści sześć liczących, obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Pradze dnia piątego/siedemnastego Stycznia Roku bieżącego o godzinie jedynastej przed południem z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich lat dwadzieścia siedm liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Michalina, a Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Maruszewski i Michalina Chamska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyróżnione pisać nie umieją
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyńska, Michalina (I4147)
 
122 Działo się w Blichowie dziesiątego/dwudziestego drugiego Grudnia tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego Roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz lat dwadzieścia trzy liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Benedykta Przedpełskiego lat trzydzieści cztery i Franciszka Brudzińskiego lat czterdzieści liczących, obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze dnia dzisiejszego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich lat dwadzieścia dwa liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Mateusz, a Rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Brudziński i Julianna Brudzińska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyróżnione pisać nie umieją
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Mateusz (I4145)
 
123 Działo się w Blichowie dziesiątego/dwudziestego drugiego Stycznia tysiąc ośmset trzydziestego siódmego Roku o godzinie dziewiątej przed południem. Stawił się Benedykt Ważyński mający lat trzydzieści cztery Dziedzic Części zamieszkały w Pradze w obecności Alojzego Pomianowskiego mającego lat czterdzieści Wyrobnika i Wawrzeńca Leszczyńskiego mającego lat czterdzieści pięć Dziedzica Części obydwóch zamieszkałych w Pradze i okazał Nam dziecię płci Niewieściej urodzone w Pradze pod numerem siódmym dnia dziewiętnastego/dwudziestego pierwszego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie piątej wieczorem z jego Małżonki Magdaleny Bagieńskiej mającej lat trzydzieści jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Urszula, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Alojzy Pomianowski i Julianna Bagieńska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Trębińska, Urszula Ważyńska (I4142)
 
124 Działo się w Blichowie dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Października tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Tomasz Brudziński, gospodarz trzydzieści cztery lata liczący i Adam Śleepowroński, gospodarz dwadzieścia cztery lata mający, obaj we wsi Praga mieszkający i oznajmili, że dnia siedemnastego/ dwudziestego dziewiątego o godzinie dwunastej rano zmarł w Pradze Ludwik Warzyński, syn Jana i Ludwiki z Paprockich, małżonków Warzyńskich, urodzony we wsi Praga parafii Blichowo, osiemnaście lat mający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Ludwika Warzyńskiego, akt ten stawającym przeczytano i Nami tylko podpisano.
ksiądz Drewnowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Ludwik (I4150)
 
125 Działo się w Blichowie ośmnastego Grudnia tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz lat dwadzieścia ośm liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Benedykta Predpełskiegegego lat czterdzieści i Szymona Przedpełskiego lat pięćdziesiąt siedm liczących, obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze dnia jedynastego Grudnia roku bieżącego o godzinie czwartej po południu z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich lat dwadzieścia ośm liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Potluskiego odbytym nadane zostało imię Antoni, a Rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Świerkowski i Józefa Kolczyńska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyróżnione pisać nie umieją
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Antoni (I4148)
 
126 Działo się w Blichowie piętnastego/dwudziestego siódmego Maja tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz lat dwadzieścia trzy liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Walentego Ślepowrońskiego lat dwadzieścia siedem i Ignacego Brudzińskiego lat dwadzieścia trzy liczących, obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze dnia wczorajszego o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Ludwiki z Paprockich lat dwadzieścia trzy liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Stanisław, a Rodzicami chrzestnymi byli Benedykt Przedpełski i Maryanna Przedpełska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyróżnione pisać nie umieją
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Stanisław (I4146)
 
127 Działo się w Blichowie siedemnastego Grudnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Urodzony Benedykt Ważyński Dzierżawca Części zamieszkały w Pradze mający lat dwadzieścia trzy w obecności Urodzonyych Macieja Leszczyńskiego mającego lat dwadzieścia siedm i Wawrzeńca Leszczyńskiego mającego lat trzydzieści, obydwóch Dzierżawców Części zamieszkałych w Pradze Sąsiadów i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze pod numerem piątym dniia piętnastego Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie dziesiątej przed południem z jego Małżonki Magdaleny Bagieńskiej mającej lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Konstanty, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Maciej Leszczyński...
X. Rynkowski
 
Ważyński, Konstanty (I4096)
 
128 Działo się w Blichowie siedemnastego Lutego/ pierwszego Marca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się osobiście Konstanty Ważyński dwadzieścia cztery lata liczący karczmarz (?!) i Adam Ślepowroński, trzydzieści pięć lat mający, szlachcic z Pragi i oznajmili, że w Czyżewie dnia wczorajszego o godzinie ósmej zmarł Franciszek Ważyński, dwa lata liczący od urodzenia, syn Konstantego i Emilii z Leszczyńskich, małżonków Ważyńskich, urodzony w Pradze i obecnie tamże przy rodzicach mieszkający. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Franciszka Ważyńskiego, akt ten stawającemu i świadkowi niepiśmiennym przeczytano i Nami tylko podpisano.

Ksiądz Antoni Borkowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Franciszek (I4189)
 
129 Działo się w Blichowie szesnastego/dwudziestego ósmego Marca tysiąc ośmset czterdziestego piątego Roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szlachetny Benedykt Ważyński Dziedzic Części w Pradze zamieszkały mający lat trzydzieści dziewięć w obecności Ignacego Brudzińskiego mającego lat dwadzieścia trzy i Józefa Brudzińskiego mającego lat trzydzieści dwa obydwóch Dziedziców Części, Szlachty, zamieszkałych w Pradze i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone w Pradze pod numerem czwartym Dnia, Miesiąca i Roku bieżących o godzinie drugiej po północy z jego Małżonki Szlachetnej Magdaleny Bagieńskiej mającej lat czterdzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Woyciech, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Ignacy Brudziński i Julianna Brudzińska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Wojciech (I4143)
 
130 Działo się w Blichowie szóstego Marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego czwartego Roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Jan Ważyński Gospodarz w Pradze zamieszkały lat trzydzieści dwa liczący w przytomności Benedykta Przedpełskiego lat czterdzieści dwa i Jana Żbikowskiego lat trzydzieści jeden liczących, obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze dnia dwudziestego piątego Lutego roku bieżącego o godzinie piątej rano z prawnej jjego żony Ludwiki z Paprockich lat trzydzieści dwa liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez niżej podpisanego odbytym nadane zostało imię Ludwik, a Rodzicami jego chrzestnymi byli Adam Brudziński i Ewa Brudzińska. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany a gdy pisać nie umieją przez Nas podpisany został
Ksiądz F. Marcholowski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Ludwik (I4150)
 
131 Działo się w Blichowie trzydziestego Kwietnia tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego Roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Frańciszek Ważyński mający lat dwadzieścia sześć Dziedzic Części zamieszkały w Pradze w obecności Dominika Brudzudzińskiego mającego lat sześćdziesiąt i Józefa Brudzińskiego mającego lat dwadzieścia cztery Dziedziców Części zamieszkałych w Pradze Sąsiadów i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Pradze pod numerem siódmym Dnia dwudziestego dziewiątegogo, M Miesiąca i Roku bieżących o godzinie czwartej z rana z jego Małżonki Salomei Zglinickiej (?) mającej lat trzydzieści sześć; Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Stanisław, a Rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Dominik Brudziński i Agnieszka Brudzińska. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać umiejącym przeczytany podpisaliśmy.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Stanisław (I4198)
 
132 Działo się w Bodzanowie pierwszego/czternastego listopada tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Konstanty Ważyński, ekonom z Gałek trzydzieści sześć lat liczący w towarzystwie Tomasza Brudzińskiego lat pięćdziesiąt i Pawła Dudkiewicza sześćdziesiąt lat liczącego, obu robotników z Gałek i okazał nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, iż urodziło się ono w Gałkach wczorajszego dnia o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Emilii z Leszczyńskich , liczącej lat trzydzieści sześć. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym dokonanym tegoż dnia nadano imię Janina; a rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Brudziński i Rozalia Bombała. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, nami tylko i zgłaszającym podpisany, jako że świadkowie niepiśmienni.
Za Administratora Parafii Bodzanów utrzymujący akta stanu obywatelskiego
Ksiądz Piotr Kalinowski
Konstanty Ważyński  
Walkowiak, Janina Ważyńska (I4027)
 
133 Działo się w Mieście Jadowie dnia piątego Listopada tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Jan Mikuła lat trzydzieści osiem i Roch Wierzbicki lat trzydzieści dwa mający obadwa Gospodarze zamieszkali w Borzymach i oświadczyli Nam iż dnia drugiego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej umarł w Borzymach Jan Kielak lat pięćdziesiąt osiem (?) mający pastuch, mąż pozostałej wdowy Katarzyny z Siwińskich. Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Jana Akt ten stawającym przeczytany i gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.

Xiądz Andrzej Trętowski Proboszcz Jadowski. 
Kielak, Jan (I5707)
 
134 Działo się w Mieście Kamieńczyku dnia siedemnastego kwietnia tysiąc osiemset czterdziestego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Tomasz Kielak lat pięćdziesiąt mający gospodarz z Wólki Sulejowskiej i Piotr Popłaski lat czterdzieści liczący kołodziej z Kukawek i oświadczyli, że dnia piętnastego bieżącego miesiąca o godzinie dziewiątej wieczór umarła w Kukawkach Magdalena Kielakowa lat czterdzieści trzy mająca zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Rocha Kielaka w Kukawkach z szynku utrzymującego się. Po przekonaniu się naocznem o zejściu Kielakowej akt ten stawającym przeczytanym i gdy ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Ksiądz Mateusz Leśniewski Proboszcz Kamieńczykowski
 
Kielak, Magdalena Brzezińska (I5525)
 
135 Działo się w mieście Płock dwudziestego szóstego Grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiatego szóstego roku/ Stycznia siódmego dnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Franciszek Ważyński, trz trzydzieści siedem lat liczący, pomocnik Notariusza i Teofil Kotarski, czterdzieści sześć lat mający, płocki Notariusz w Płocku mieszkający i oznajmili, że dnia onego czasu o godzinie szóstej i pół rano zmarł w Płocku na ulicy Torzymskiej (?), w domu pod numerem dwudziestym Stanisław Cyryl Ważyński, dziewięć miesięcy od urodzenia liczący, syn stawajacego Franciszka i Julii z Ubyszów, małżonków Ważyńskich, urodzony w Płocku i przy rodzicach tamże mieszkający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Stanisława Cyryla Ważyńskiego, akt ten stawającym przeczytano. Nami i nimi podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz Linkiewicz Wiktor
Franciszek Ważyński
Teofil Kotarski
 
Ważyński, Stanisław Cyryl (I4502)
 
136 Działo się w mieście Płock Dnia piątego /siedemnastego Października tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Ważyńskiego, brata nowopoślubionej, adwokata, dwadzieścia siedem lat mającego i Lwa de Prochamp, sekretarza Gimnazjum Męskiego, trzydzieści pięć lat liczącego od urodzenia, obu z Płocka, zawarto onego czasu religijny związek małżeński między Ludwikiem Albinem Białoskórskim, kawalerem dwadzieścia dwa lata liczącym, urodzonym we wsi Lubiejewo Zagrobskiej Parafii, sekretarzem Sądu Gminnego Trzeciego Okręgu Płockiego, mieszkającym we wsi Góra powiatu Płockiego, synem Ignacego i żony jego Pauliny z Smolińskich małżonków Białoskórskich, dziedziców i Balbiną Julją Ważyńską, panną dwadzieścia jeden lat mającą, urodzoną w mieście Płocku i tutaj przy matce mieszkającą, córką zmarłego Ignacego i pozostającej w żywych żony Jego Maryi z Kowalewskich małżonków Ważyńskich, radnych Płockiego Magistratu. Małżeństwo to poprzedzone zostało jedną tylko zapowiedzią ogłoszoną Górskim i tutejszym Płockim kościołach parafialnych w trzecim/ piętnastym dniu Sierpnia roku bieżącego. Od dwóch zapowiedzi postanowiono odstąpić za zezwoleniem Płockiej Eparchii z dnia drugiego/ czternastego Sierpnia roku bieżącego, o numerze tysiąc dwieście siódmym. Pozwolenia o numerze trzy tysiące sześćset sześćdziesiątym, na zawarcie związku małżeńskiego, udzielił narzeczonemu przedstawiciel Synodu Sędziów Pokoju Pierwszego Okręgu Guberni Płockiej w dniu dwudziestego trzeciego Września roku bieżącego.
Nowopoślubieni oświadczają, że żadnych umów przedślubnych nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Jan Świderski, miejscowy parafialny Wikary. Akt niniejszy nowopoślubionym i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ks. N.Beniowski

Jest dopisek na marginesie:
Nowopoślubieni i świadkowie z niewiadomych przyczyn do podpisu się nie stawili.
 
Family F4395
 
137 Działo się w mieście Płock dwudziestego drugiego Sierpnia/ trzeciego Września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Franciszek Ważyński, trzydzieści siedem lat liczący, pomocnik NoNotariusza i Ludwik Białoskórski, trzydzieści dziewięć lat mający, prywatny nauczyciel w Płocku mieszkający i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej i pół rano zmarł w Płocku na ulicy Warszawskiej, w domu pod numerem dziewiętnastym Kazimierz Telesfor Ważyński, wdowiec (?) trzydzieści cztery lata liczący, pomocnik notariusza, syn Ignacego i Marii z Kowalewskich, małżonków Ważyńskich, urodzony w Płocku i tu mieszkający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Kazimierza Telesfora Ważyńskiego, akt ten stawającym przeczytano. Nami i nimi podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz (podpis nieczytelny)
L.Białoskórski
F.Ważyński
 
Ważyński, Kazimierz Telesfor (I4488)
 
138 Działo się w mieście Płock Kwietnia dwudziestego czwartego/Maja siódmego dnia, tysiąc dziewięćset pierwszego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Ludwik Białoskórski, czterdzieści trzy lata liczący, prywatny nauczyciel w Płocku i Ignacy Ważyński czterdzieści sześć lat mający, nauczyciel z Warszawy i oznajmili, że Kwietnia dwudziestego pierwszego/ Maja czwartego dnia, bieżącego roku o godzinie siódmej i pół wieczorem zmarł w Płocku na Dobrzynieckiej ulicy, w domu pod numerem ósmym Franciszek Cyryak Ważyński czterdzieści jeden lat mający, utrzymujący się z własnych środków, syn Ignacego i Marii z Kowalewskich, małżonków Ważyńskich, urodzony w Płocku i tamże mieszkający. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Julię z Ubyszów.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Franciszka Cyryla Ważyńskiego, akt ten stawającemu przeczytano. Nami i nim podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz podpis nieczytelny
Ludwik Białoskórski
Ignacy Ważyński
 
Ważyński, Franciszek Cyryak (I4491)
 
139 Działo się w mieście Płock Kwietnia dwudziestego siódmego/Maja dziesiątego dnia, tysiąc dziewięćset pierwszego roku, o godzinie ósmej rano. Stawił się Ignacy Ważyński, czterdzieści sześć lat liczący, rolnik przybyły do gubernialnego miasta w (....) mieszkający i oznajmił, że Kwietnia dwudziestego czwartego/ Maja siódmego dnia, bieżącego roku o godzinie jedenastej wieczorem zmarłą w Płocku na Dobrzynieckiej ulicy, w domu pod numerem siódmym Marya Ważyńska siedemdziesiąt trzy lata licząca wdowa po urzędniku, córka Franciszka i Balbiny z Ważyńskich małżonków Kowalewskich urodzona w Płocku i tu mieszkająca.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Marii Ważyńskiej, akt ten stawającemu przeczytano. Nami i nim podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz ...
 
Ważyńska, Anna Maria Kowalewska (I4477)
 
140 Działo się w mieście Płock Kwietnia trzydziestego/ Maja jedenastego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się osobiście Franciszek Ważyński, trzydzieści trzy lata liczący (kolejarz?) i Ludwik BBiałoskórski, trzydzieści siedem lat liczący prywatny nauczyciel. w Płocku obaj mieszkający, i oznajmili, że dnia wczorajszego bieżącego roku o godzinie dziewiątej wieczorem zmarła w Płocku na ulicy Szerokiej, w domu pod numerem pierwszym Balbina Ważyńska, dziewięć miesięcy mająca i w Płocku urodzona, córka pierwszego ze stawających i prawnej jego żony Julii z Ubyszów, małżonków Ważyńskich.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Balbiny Ważyńskiej, akt ten stawającym przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ksiądz (podpis nieczytelny)
Ludwik Białoskórski
Franciszek Ważyński
 
Ważyńska, Balbina Maria (I4500)
 
141 Działo się w mieście Płock osiemnastego/ trzydziestego Lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Paweł Dosiak, pięćdziesiąt lat liczący i Antoni Waleziak, czterdzieści cztery lata, służącącący w Szpitalu Świętej Trójcy i w Płocku mieszkający, oznajmili, że czternastego/ dwudziestego szóstego Lipca bieżącego roku o godzinie drugiej po południu umarł w Płocku Franciszek Ważyński, kawaler dwadzieścia lat liczący, mieszkający przy ojcu we wsi Goślicach powiatu Płockiego, urodzony we wsi Turów (?) syn Konstantego Ważyńskiego i żony jego nieznanej z imienia.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Władysława Ważyńskiego, akt ten stawającym niepiśmiennym przeczytano i Nami tylko podpisano.

Płocki Proboszcz, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz (podpis nieczytelny)
 
Ważyński, Franciszek (I4195)
 
142 Działo się w mieście Płock Września dwudziestego piątego/ Października siódmego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się osobiście Franciszek Ważyński, trzydzieści sześć lat liczący, pomocnik Notariusza i Ludwik Białoskórski, trzydzieści dziewięć lat liczący prywatny nauczyciel. w Płocku obaj mieszkający, i oznajmili, że Września dwudziestego trzeciego/ Października piątego bieżącego roku o godzinie drugiej po południu zmarł w Płocku na ulicy Szerokiej, w domu pod numerem pierwszym Antoni Ważyński, dwa lata mający od urodzenia, syn pierwszego ze stawających i prawnej jego żony Julii z Ubyszów, małżonków Ważyńskich, urodzony w Płocku i tu przy rodzicach mieszkający.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Franciszka Ważyńskiego, akt ten stawającym przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Wikariusz Płockiej Parafii (podpis nieczytelny)
F.Ważyński Ludwik Białoskórski
 
Ważyński, Antoni Adam (I4501)
 
143 Działo się w mieście Płocku dnia czternastego/ dwudziestego szóstego Października tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Franciszek Cyryak Ważyński, czterdzieści jeden lat liczący, posiadający własną majętność i w Płocku mieszkający w towarzystwie Władysława Włoczewskiego, pięćdziesiąt dwa lata liczącego ziemianina i Ludwika Białoskórskiego, czterdzieści trzy lat liczącego nauczyciela domowego, w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Dobrzyńskiej, w domu pod numerem dziesiątym piętnastego/ dwudziestego siódmego Września roku bieżącego o godzinie dziewiątej do południa z prawnej jego żony Julii
Stefanii, urodzonej Ubysz (Julii Stefanii z Ubyszów) trzydzieści dziewięć lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Brunona Palmowskiego Wikariusza Płockiej Parafii, nadano imiona Ludwik Ja, a rodzici chrzestnymi jego byli Władysław Włoczewski i Katarzyna Włoczewska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
Ważyński, Włoczewski, Białoskórski,
 
Ważyński, Ludwik Jan (I4499)
 
144 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego drugiego Sierpnia/ drugiego Września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie jedenastej rano. Zjawił się Franciszek Ważyński, trzydzieści cztery lat liczący, kupiec w Płocku mieszkający w towarzystwie Ludwika Białoskórskiego, trzydzieści sześć lat mającego profesora Szkoły Miejskiej i Juliana Bronikowskiego, czterdzieści sześć lat liczącego szewca, w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na Szerokiej ulicy dwudziestego drugiego Lipca/ trzeciego Sierpnia roku bieżącego o godzinie pierwszej w nocy z prawnej jego żony Julii, urodzonej Ubysz (Julii z Ubyszów) dwadzieścia dwa liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Władysława Włostowicza Wikariusza Płockiej Parafii, nadano imiona Balbina Marya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ludwik Białoskórski i Marya Ważyńska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
Franciszek Ważyński, Ludwik Białoskórski, Julian Bronikowski
 
Ważyńska, Balbina Maria (I4500)
 
145 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego ósmego maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Maryan Ważyński, Urzędnik Magistratu, lat czterdzieści siedem mający w Płocku zamieszkały w obecnoności Stanisława Wińskiego Sekretarza Kwatermistrza Miasta Płocka lat czterdzieści i Piotra Janickiego Pisarza Akt Stanu Cywilnego lat pięćdziesiąt mających, w Płocku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu dwudziestym czwartym bieżącego miesiąca i roku o godzinie pierwszej w nocy z jego małżonki Teodozji z Jabłońskich lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Mateusza Lucińskiego wikariusza miejscowego odbytym, nadane zostało imię Władysław, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Stanisław Wiński i Julia Cieślewska. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany a następnie przez nas i przez stawających podpisany został.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Franciszek Szanicz Kan. Proboszcz Płocki  
Ważyński, Władysław (I4742)
 
146 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego piątego Listopada/ ósmego Grudnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wawrzeniec Rzymkowski, trzydzieści lat liczący, robotnik w Płocku mieszkający w towarzystwie Tomasza Gajewskiego, czterdzieści cztery lata liczącego robotnika i Walerego Warskiego, trzydzieści lat liczącego szewca, w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Dobbrzyńskiej, w domu pod numerem trzydziestym pierwszym, piętnastego/ dwudziestego ósmego Listopada roku bieżącego o godzinie siódmej rano z prawnej jego żony Maryanny z Ważyńskich, trzydzieści dwa lata liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Macieja (…) Wikariusza Płockiej Parafii, nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi jego byli Tomasz Gajewski i Apolonia Ważyńska.
Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, Nami tylko podpisany został.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
 
Rzymkowski, Józef (I4518)
 
147 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego pierwszego Kwietnia/ trzeciego Maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści dwa lata liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Piotra Szałańskiego, trzydzieści siedem lat mającego murarza i Antona(Antoniego) Melcer, dwadzieścia lat liczącego kamieniarza, obu w Płocku mieszkających w Płocku i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Kolegialnej w domu pod numerem siódmym dnia szesnastego/ dwudziestego ósmego Kwietnia roku bieżącego o godzinie trzeciej rano z prawnej jego żony Julii Geleny urodzonej Pfal / Julii Heleny z Pfahlów, trzydzieści lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym dzisiejszego dnia przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Zofia, a rodzicami chrzestnymi jego byli Piotr Szałański i Salomea Jabłokow.
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks./ podpis nieczytelny/
Wincenty Ważyński, Piotr Szałański, A. Mielcer

Na marginesie dopisek: „Do aktu N 192 dodaje się omówienie:
Ta Zofia Ważyńska zawarła małżeństwo z Józefem Kabas w Warszawie parafii Wszystkich Swiętych d 11/IV- 1931 r.
Płock d. 29-IX- 1937 r proboszcz /podpis nieczytelny/
 
Kabas, Zofia Ważyńska (I6718)
 
148 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego trzeciego Marca/ czwartego Kwietnia tysiąc dziewięćset szóstego roku o godzinie trzeciej po południu. Zjawił się Franciszek Ważyński, trzydzieści siedem lat liczący, pomocnik Notariusza w Płocku mieszkający w towarzystwie Ludwika Białoskórskiego, trzydzieści dziewięć lat mającego nauczyciela i Ignacego Ważyńskiego, czterdzieści dwa lata liczącego profesora, pierwszy w Płocku drugi w Warszawie zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na Szerokiej ulicy w domu pod numerem szóstym siedemnastego/ dwudziestego dziewiątego Marca roku bieżącego o godzinie dziesiątej w nocy z prawnej jego żony Julii, urodzonej Ubysz (Julii z Ubyszów) trzydzieści pięć liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Kazimierza Welońskiego, Prałata Płockiej Katedry, nadano imiona Stanisław Cyryl, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ludwik Białoskórski i Zuzanna Ubysz.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. (…)
Ważyński, Ludwik Białoskórski, Ważyński
 
Ważyński, Stanisław Cyryl (I4502)
 
149 Działo się w mieście Płocku dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się Maryan Ważyński, Pisarz Wójta Gminnego zamieszkały na stałe w mieście Płoccku, a czasowo przebywający we wsi Czarne w powiecie Lipnowskim, czterdzieści dziewięć lat liczący, w towarzystwie Adama Bromki, dwadzieścia sześć lat mającego i Tomasza Bromki, czterdzieści osiem lat od urodzenia liczącego, murarzy mieszkających w mieście Płocku i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w wymienionym mieście Płocku dnia ósmego/ dwudziestego Stycznia roku bieżącego o godzinie jedenastej w nocy z prawnej jego żony Teodozji, urodzonej Jabłońskskiej (Teodozji z Jabłońskich) dwadzieścia sześć lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym w dniu jedenastym/ dwudziestym trzecim Stycznia roku bieżącego przez księdza Damiana Łozińskiego, Wikariusza (...) Kościoła, nadano imię Stanisław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Gajewski i Helena Zalewska.
Zgłaszający Ważyński zaświadcza, że akt taki nie był w oznaczonym czasie spisywany w mieście Płocku. Niniejszy akt przeczytany stawającemu i świadkom, a następnie przez zgłaszającego Ważyńskiego i świadka Adama Bromkę poświadczony. Świadek Tomasz Bromka pisać nie potrafi.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. Fr.Sza(...)
Maryan Ważyński
Adam Bromka  
Ważyński, Stanisław (I4744)
 
150 Działo się w mieście Płocku dnia jedenastego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawiła się Adolfina z Kowalskich Piotrowicz wdowa po niegdyś nauczycielu gimnazjalnym, obecna połogowi, lat trzydzieści sześć mająca, w Płocku zamieszkała w obecności Konstantego Mostowskiego obywatela, lat czterdzieści sześć i Henryka Lenczewskiego (?) Sekretarza Magistratu lat trzydzieści trzy mających, w Płocku zamieszkałych i okazała nam dziecię płpłci męskiej urodzone tu w Płocku na dniu piątym stycznia roku zeszłego o godzinie dziewiątej wieczorem, oświadczając, iż jest spłodzone przez Ignacego Ważyńskiego Radnego Magistratu w Płocku zamieszkałego, lat czterdzieści dziewięć mającego, już zmarłego i jego małżonki Maryi z Kowalewskich, lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dwudziestym piątym marca roku bieżącego przez księdza Wincentego Szumowskiego biskupa katedry płockiej odbytym nadane zosttały imiona Kazimierz Telesfor a rodzicami jego chrzestnymi byli wspomniany Konstanty Mostowski i Seweryna Daniszewska. Nadto stawająca oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego była słabość ojca. Akt ten oświadczającej i świadkom przeczytany a następnie przez nas i przez stawających podpisany został.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Franciszek Szanicz Kan. Proboszcz Płocki
 
Ważyński, Kazimierz Telesfor (I4488)
 
151 Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat liczący, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignacego Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat liczącego, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Liszyno powiatu Płockiego dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów, dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska.
Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano.

Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…)

Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński
 
Lubińska, Alodya Ważyńska (I6926)
 
152 Działo się w mieście Płocku Listopada siedemnastego/ dwudziestego dziewiątego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o szóstej godzinie po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Lewickiego dwadzieścia sześć lat i Wincenta Ważyńskiego trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarzy w Płocku mieszkających zawarto dnia dzisiejszego religijny małżeński związek między Władysławem Ważyńskim, dwadzieścia osiem lat, kawalerem murarzem, synem zmarłych Mariana i Teodozji z Jabłońskich małżonków Ważyńskich urzędników, urodzony w Płocku i tu mieszkający, i Klementyną Ziołbet panną, córką Pawła i Amelii z Mrokoskich małżonków Ziołbet młynarzy, urodzoną we wsi Zalesie Płockiego powiatu a teraz Płocku /............/ mieszkająca , dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowana w parafialnym Płockim kościele, w dniach: trzydziestego Października / jedenastego Listopada, szóstego / osiemnastego i trzydziestego /dwudziestego piatego Listopada bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawierali. Religijny obrzęd ślubu dokonany został przez Księdza Kazimierza Przemskiego miejscowego Wikariusza. Akt ten obecnym przeczytano, Nami i Nimi podpisano.
Utrzymujący akta Obywatelskiego Majątku.
Podpis nieczytelny

Władysław Ważyński Klementyna Ziołbiet
Józef Lewicki Wincenty Ważyński 
Family F12086
 
153 Działo się w mieście Płocku Maja pierwszego/ trzynastego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o siódmej godzinie po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Królikowskiego dwadzieścia dziewięć lat i Feliksa Atlińskiego trzydzieści sześć lat od urodzenia, pracowników w Płocku mieszkających zawarto dnia dzisiejszego religijny małżeński związek między Stanisławem Ważyńskim, dwadzieścia sześć lat, kawalerem pracownikiem, tymczasem urlopowanym żołnierzem synem zmarłych Mariana i Teodozji z Jabłońskich małżonków Ważyńskich pracowników, urodzony w Płocku i tu mieszkający , i Jadwigą Rybicką panną, Franciszka i Ludwiki z Grzybaczewskich małżonków Rybickich rolników , urodzoną we wsi Mirosław Płockiego powiatu a teraz Płocku jako służąca mieszkająca , dwadzieścia dwa lata od urodzenia. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowana w parafialnym Płockim kościele, w dniach: dwudziestego dziewiątego Kwietnia, szóstego i trzynastego Maja / siedemnastego, dwudziestego czwartego Kwietnia i pierwszego maja / bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawierali. Religijnego obrzęd ślubu udzielił Ksiądz Albin Tomaszewski Wikariusz Płockiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Utrzymujący akta Obywatelskiego Majątku.
Podpis nieczytelny 
Family F14962
 
154 Działo się w mieście Płocku Marca pierwszego/ trzynastego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o czwartej godzinie po południu. Zjawił się Wikienty Ważyński / Wincenty Ważyński/, trzydzieści pięć lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający, w towarzystwie Ludwika Białoskórskiego czterdzieści lat prywatnego nauczyciela, i Adama Dombkowskiego dwadzieścia dziewięć lat od urodzenia murarza, w Płocku mieszkających, i okazał Nam niemowlę męskiej płci ogłaszając że ono urodziło się w Płocku przy Kolegialnej ulicy w domu pod numerem trzydziestym, Lutego dwudziestego drugiego /Marca szóstego dnia tego roku, o piatej godzinie po południu z prawej jego żony Julii Heleny urodzonej Pfahl / Julii Heleny z Pfahlów/ trzydzieści lat od urodzenia. Niemowlęciu temu przy Świętym Chrzcie dokonanym onego czasu przez Księdza
Teodora Babich Wikariusza Płockiej parafii dano imię Anton Wiktor / Antoni Wiktor/ a rodzicami chrzestnymi byli Adam Dombkowski, i Zofia Białoskórska. Akt ten zgłaszającym i świadkom przeczytany Nami i nimi podpisany.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks./ podpis nieczytelny/
Podpisano:
Wincenty Ważyński, Ludwik Bałoskórski, Adam Dąbkowski

Na marginesie dopisek „ Do aktu Nr 94 omówienie: Ten Antoni Wiktor Ważyński, zawarł małżeństwo z Józefą Fitzner dn. 26/ XII 1926 r. w parafii M.Bożej Loretańskiej w Warszawie.
- w Płocku dn. 22/ III 1929 r. proboszcz Ks./ podpis nieczytelny 
Ważyński, Antoni Wiktor (I4716)
 
155 Działo się w Rogotwórsku dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego piątego Roku o godzinie piątej wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Kacpra Leszczyńskiego lat czterdzieści i Franciszka Przedpełskiego lat czterdzieści cztery mających Dziedziców Cząstkowych obydwóch w Przedpełcach zamieszkałych. Na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Urodzonemi Leonardem Leszczyńskiem, po niegdyś Konstancji z Przedpełskich pozostały Wdowiec, lat lat dwadzieścia cztery mający, syn Bonifacego i Joanny z Przedpełskich Małżonków Leszczyńskich, urodzony w Przedpełcach i tamże na Gospodarce zamieszkały a Panną Bogumiłą, Córką Niegdyś Franciszka i Salomei z Rybickich Małżonków Dłużniewskich, lat dwadzieścia jeden skończonych mającą, urodzoną w Dłużniewie Małem i tamże przy Bracie zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym czwartym, trzydziestym pierwszym Grudnia Roku zeszłego i siódmym Stycznia Roku bieżącego/piątym, dwunastym i dziewiętnastym Stycznia Roku bieżącego w Niedzielę w Parafiach Woźnickiej i Rogotwórskiej, jako też zezwolenia ustne obecnych Aktowi małżeństwa nowo Rodziców nowo zaślubionego, jako też Brata starszego nowo zaślubionej oświadczone było. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, gdyż Ci pisać nie umieją przez Nas podpisany został.
X A. Kobyliński Kom. Rogotwórski
 
Family F36221
 
156 Działo się w wsi Woźnikach dnia dwudziestego drugiego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie czwartej po południu stawił się Leonard Leszczyński, dziedzic cząstkowy wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkały lat czterdzieści mający w obecności Pawła Przedpełskiego lat czterdzieści osiem i Wojciecha Przedpełskiego lat trzydzieści dziewięć mających, obudwóch dziedziców cząstkowych wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe urodzone jest tu, w wsi Przedpełcach Włostach w dniu wczorajszym miesiąca i roku bieżącego o piątej rano z jego małżonki Bogumiły z Dłużniewskich lat trzydzieści osiem mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Józefa Cybulskiego odbytym nadane zostało imię Emilia a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Dłużniewski dziedzic wsi Dłużniewa Małego i Maryanna Dłużniewska. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i przez nas podpisanym został. Oświadczający i świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski, komendarz Parafii Woźniki utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Ważyńska, Emilia Leszczyńska (I4030)
 
157 Działo się w wsi Woźnikach dnia ósmego lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Wawrzeńca Leszczyńskiego lat trzydzieści pięć i Antoniego Starczewskiego lat trzydzieści dwa mających, obudwóch dziedziców cząstkowych wsi Przedpełce Włosty na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Rajmundem Karwoskim, młodzieńcem, ekonomem urodzonym w wsi Karwowie Podgórnym w powiecie płockim, ssynem niegdyś Szymona i żyjącej Balbiny z Lewandowskich w wsi Karwowie Podgórnym zamieszkałej na podkomornem małżonków Karwoskich, lat trzydzieści pięć mającym, a na teraz w wsi Gurzniewie w służbie za ekonoma zamieszkałym, a Józefą Leszczyńską, panną urodzoną w wsi Przedpełcach Włostach córką Leonarda i Bogumiły z Dłużniewskich małżonków Leszczyńskich, dziedziców cząstkowych w wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkałych, lat dwadzieścia jeden mającą, przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele parafialnym Woźniki w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym lipca roku bieżącego. Zezwolenie nowo zaślubionych obecnych Aktowi Małżeństwa rodziców było ustnie oświadczone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że nie zawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza Józefa Cybulskiego proboszcza parafii Woźniki. Akt ten po przeczytaniu stawającym i świadkom przez nas podpisanym został. Oświadczający i świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski, proboszcz Parafii Woźniki utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Family F36228
 
158 Działo się w wsi Woźnikach dnia ósmego stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe stawił się Paweł Przedpełski lat pięćdziesiąt sześć i Antoni Starczewski lat trzydzieści lat cztery mający, obadwa dziedzice cząstkowi wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkali i oświadczyli nam iż w dniu wczorajszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe umarł Marceli Leszczyński, dziecko w wsi Przedpełcach Włostach zamieszkały lat dwa mający, urodzony w Przedpełcach Włostach, syn Leonarda i Bogumiły małżonków Leszczyńskich. Po przekonaniu się naocznym o zejściu Marcelego Leszczyńskiego akt ten stawającym świadkom przeczytany i przez nas podpisanym został. Świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski, komendarz Parafii Woźniki utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Leszczyński, Marceli (I5995)
 
159 Działo się w wsi Woźnikach dnia piątego Września tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie trzeciej po południu stawił się Paweł Przedpełski lat pięćdziesiąt i Kacper Leszczyński lat pięćdziesiąt dwa mający, obadwa dziedzice cząstkowi w w wsi Przedpełc Włostów tamże zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie ósmej z rana umarła Joanna Leszczyńska, Wdowa Dziedziczka cząstkowa wsi Przedpełc Włostów i tamże zamieszkała lat sześćdziesiąt dwa licząca, urodzona w Przedpełcach Włostach z niegdyś Mikołaja i Agaty małżonków Przedpełskich. Po przekonaniu się naocznym o zejściu Joanny Leszczyńskiej akt ten stawającym świadkom przeczytany i przez nas podpisanym został. Stawający oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski, proboszcz Parafii Woźniki utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Leszczyńska, Joanna Przedpełska (I6002)
 
160 Działo się w wsi Woźnikach dnia szóstego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu stawił się Leonard Leszczyński, dziedzic cząstkowy wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkały lat czterdzieści mająjący w obecności Pawła Przedpełskiego lat pięćdziesiąt jeden i Józefa Przedpełskiego lat czterdzieści mających, obudwóch dziedziców cząstkowych wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowwe urodzone jest tu, w wsi Przedpełcach Włostach na dniu trzydziestym października roku bieżącego o godzinie dziesiątej w nocy z jego małżonki Bogumiły z Dłużniewskich lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Józefa Cybulskiego odbytym nadane zostało imię Marceli a rodzicami jego chrzestnymi byli Kajetan Starczewski dziedzic cząstkowy z wsi Starczewa i Justyna Frankiewicz. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i przez nas podpisanym został. Oświadczający i świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski, proboszcz Parafii Woźniki utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Leszczyński, Marceli (I5995)
 
161 Działo się w wsi Woźnikach dnia trzynastego stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe stawił się Leonard Leszczyński, dziedzic cząstkowy wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkały lat czterdzieści pięęć mający w obecności Józefa Przedpełskiego lat czterdzieści pięć i Pawła Przedpełskiego lat pięćdziesiąt sześć mających, obudwóch dziedziców cząstkowych wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe urodzone jest tu, w wsi Przedpełcach Włostach na dniu dziesiątym miesiąca i roku bieżącego o godzinie piątej po południu z jego małżonki Bogumiły z Dłużniewskich lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Józefa Cybulskiego odbytym nadane zostało imię Julianna a rodzicami jego chrzestnymi byli Andrzej Sulkowski, kowal z Przedpełc Kościołków i Praxeda Sulkowska. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i przez nas podpisanym został. Oświadczający i świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski, proboszcz Parafii Woźniki utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Leszczyńska, Julianna (I5996)
 
162 Działo się we wsi Blichowie dnia dwunastego Lutego tysiąc ośmset sześdziesiątego drugiego Roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Frańciszka Brudzińskiego Gospodarza lat czterdzieści dwa i Walentego Śleppowrońskiego Gospodarza lat trzydzieści cztery liczących obydwóch w Pradze zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Tomaszem Trębińskim, młodzieńcem lat dziewiętnaście liczącym, Synem Frańciszka i Rozalii zii ze Słomkowskich małżonków Trębińskich Gospodarzy, urodzonym w Czyżewie Parafii tutejszej i dziś tamże przy swych Rodzicach zamieszkałych będącym a Panną Urszulą Ważyńską lat dwadzieścia pięć liczącą, córką niegdyś Benedykta i żyjącej Magdaleny z Bagieńskich małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzoną w Pradze Parafii tutejszej dziś tamże przy swej Matce będącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele parafialnym Blichowskim ogłoszone w Dniach Niedzielnych dziewiętnastym StStycznia, dwudziestym szóstym Stycznia i drugim Lutego roku bieżącego. Zezwolenie dla nowozaślubionego przez Rodziców Aktowi małżeństwa obecnych ustnie oświadczone zostało. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej przed Rejentem nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księdza Piotra Potulskiego, Proboszcza parafii Blichowskiej. Akt ten po odczytaniu przez Nas tylko podpisany został, gdyż Stawający i Świadkowie pisać nie umieją.
Piotr Potulski, Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
 
Family F3206
 
163 Działo się we wsi Blichowie dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego Października tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego Roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Benedykta Przedpełskiego lat trzydzieści pięć i Jana Żbikowskiego lat dwadzieścia dwa liczących obydwóch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Walentym Ślepowrońskim, Wdowcem lat dwadzieścia ośm liczącym, urodzonym w Przedpełcach parafii Woźnickiej a dziś w Pradze parafii Blichowskiej zamieszkałym, któremu żona imieniem Maryanna umarła w Pradze parafii Blichowskiej dnia czwartego/szesnastego Września Roku bieżącego a Panną Wiktoryą Ważyńską lat dziewiętnaście liczącą, córką Benedykta i Magdaleny z Bagińskich małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzoną w Pradze Parafii Blichowskiej dziś tamże przy Rodzicach zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele parafialnym Blichowskim Ludowi na Nabożżeństwie zgromadzonemu ogłoszone w Dniach Niedzielnych dziewiętnastym Września/ pierwszym Października, dwudziestym szóstym Września/ósmem Października i trzeciem/piętnastym Października roku bieżącego. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Zezwolenie ustne strony Młodego jego samego a ze strony Młodej Rodziców nastąpiło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej przed Rejentem nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księdza Piotra Potulskiego, Proboszcza parafii Blichowskiej. Akt ten po odczytaniu przez Nas tylko podpisany został, gdyż Stawający i Świadkowie pisać nie umieją.
Piotr Potulski, Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.
 
Family F3199
 
164 Działo się we wsi Blichowie dnia piętnastego/dwudziestego siódmego Września tysiąc ośmset czterdziestego szóstego Roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Szlachetnych Pawła Wolińskiego Brata młodego mająmającego lat dwadzieścia pięć i Erazma Wolińskiego mającego lat pięćdziesiąt trzy obydwóch Dziedziców Części w Wulce zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Szlachetnym Macieiem Wolińskim, urodzonym w Wulce z Szlachetnych Onufrego i Franciszki z Wolińskich Wolińskich, już nieżyjących, mającym lat dziewiętnaście, Parafianinem Radzanowskim a Panną Józefą Ważyńską urodzoną i zamieszkałą w Symborach przy Rodzicach, Córką Szlachetnych Kaietana i Petroneli z Szatkowskich Ważyńskich zamieszkałych w Symborach Dziedziców Części, mającą lat dwadzieścia cztery, parafianką Blichowską. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym piątym Sierpnia/szóstym Września, pierwszym/trzynastym Września i ósmym/dwudziestym Września Roku bieżącego w Parafiach Blichowskiej i Radzanowskiej, jako też zezwolenia ustne obecnych Aktowi małżeństwa oboyga Rodziców nowo zaślubionej, ze strony zaś nowo zaślubionego samego Dziadka oświadczone było, ti jest Mateusza Wolińskiego, gdyż Rodzice nie żyją. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten Stawającym i Świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez Nas podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski, Proboszcz Blichowski.
 
Family F3242
 
165 Działo się we Wsi Klembowie, dnia siódmego maja, tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Szczepana Waśniewskiego liczącego lat pięćdziesiąt i Jędrzeja Woycika liczącącego lat czterdzieści cztery, brata rodzonego niżej wymienionego Stanisława Woycika, obydwóch Świadków Gospodarzy Włościan zamieszkałych w Klembowie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne Małżeństwo między Stanisławem Woycikiem Wdowcem pem po obumarłej swej Żonie Maryannie Kucharskiej tu w Klembowie z wyrobku utrzymującym się w Klembowie i tejże Wsi urodzonym, z Franciszka Woycika i Magdaleny Kacprzykówny już obumarłych prawnych Małżonków, lat pięćdziesiąt pięć mającym a Jadwigą z Baranów Woynowską, Wdową po obumarłym swym Mężu Stanisławie Woynowskim lat czterdzieści ieden liczącą we Wsi Miąse zrodzoną z Fabiana Barana i Katarzyny Radzkiej prawych już zmarłych Małżonków z wyrobku w Wsi Dobczynie utrzymującą się. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach szesnastym, dwudziestym trzecim i trzydziestym Kwietnia roku bieżącego w parafii Klembowskiej, jako też zezwolenie Małżonka i Małżonki na zawarcie z sobą Związku Małżeńskiego przy niniejszym Akcie wyyraźnie było oświadczone. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej przedślubnej umowy nie zawarli. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, a gdy wszystkie Osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją przez Proboszcza podpisany został.
X. Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski
Dopisek na marginesie:
Dowód zejścia Stanisława Woynowskiego znajduje się w Xsięgach Cywilnych Gminy Klembowskiej pod Rokiem tysiąc osiemset siedemnastym na Karcie 58. Numer Aktu 9.
Oświadcza Xsiądz Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski. Świadkowie pisać nie umieją.

 
Family F19657
 
166 Działo się we wsi Postoliska dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie pierwszej po południu. Zjawili się osobiście Stanisław Kielak, trzydzieści dwa lata liczący od urodzennia, robotnik na kolei żelaznej we wsi Chrzęsne mieszkający, w towarzystwie Tomasza Przybysza, czterdzieści cztery lata i Stanisława Klimka czterdzieści dwa lata liczącego, robotników na kolei żelaznej mieszkających we wsi Chrzęsne, i okazali naam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Chrzęsne dnia piętnastego/ dwudziestego siódmego Grudnia bieżącego roku o godzinie dziesiątej rano, z prawnej jego żony Maryanny urodzonej Wójcik (Maryanny z Wójcików), trzydzieści dwa lata liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym onego czasu nadano imię Konstanty, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Wójcik i Anna Przybysz.
Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, nami tylko podpisany.
Ks.Batogowski
 
Kielak, Konstanty (I5497)
 
167 Działo się we wsi Postoliska jedenastego Października tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawili się osobiście Piotr Kielak czterdzieści sześć lat liczący, gospodarz mieszkający we wsi Chrzęsne w towarzystwie Józefa Skowronka sześćdziesiąt osiem lat mającego i Stanisława Kostrzewy pięćdziesiąt osiem lat od urodzenia liczącego, gospodarzy mieszkających we wsi Chrzęsne i okazali nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Chrzęsne szóstego dnia bieżącego miesiąca i roku o godzinie szóstej po południu z prawnej jego żony Marianny z Szewczyków, czterdzieści trzy lata mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym Onego czasu nadano imię Stanisław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Piotr Redkiewicz i Franciszka Perkowska.
Akt ten zgłaszającemu i stawającym przeczytany i z racji ich niepiśmienności nami tylko podpisany.
Ksiądz Romuald Batogowski
 
Kielak, Stanisław (I5498)
 
168 Działo się we wsi Postoliska trzynastego/dwudziestego piątego dnia Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Tomasza Perkowskiego pięćdziesiąt dwa lata i Piotrra Redkiewicza trzydzieści pięć lat liczącego od urodzenia, gospodarzy mieszkających we wsi Postoliska, onego czasu zawarto religijny związek małżeński między Józefem Burasiewiczem , dwadzieścia osiem lat liczącym, urodzonym we wsi Janki, zgodnie z przedstawionym świadectwem synem Rocha i Urszuli urodzonej Bortkiewicz kolonistów mieszkających we wsi Pawłów, kawalerem w Pawłowie przy rodzicach mieszkającym, a Józefą Kielak, dwadzieścia jeden lat mającą, urodzoną we wsi Chrzęsne, jak księgi metrykalne wskazują córką Piotra i Marianny z Szewczyków małżonków Kielaków, żyjących we wsi Chrzęsne, panną przy rodzicach we wsi Chrzęsne mieszkającą.
Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi, a mianowicie : dwudziestego dziewiątego Grudnia/ dziesiątego/siedemnastego i dwudziestego czwartego dnia Stycznia tegoż roku w Kościele Parafialnym w Postoliskach. Nowopoślubieni oświadczają, że przedślubnych umów ani intercyz nie zawierali. Ślubu kościelnego udzielił im ksiądz Romuald Batogowski, Proboszcz Klembowskiej Parafii.
Akt ten nowopoślubionym przeczytany i za niepiśmiennych nami tylko podpisany.
(podpisy nieczytelne)
 
Family F18596
 
169 Działo się we wsi Woźniki ósmego/dwudziestego Kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Zjawili się Leon Chyczewski, pięćdziesiąt lat i Karol Trębiński, trzydzieści lat liczący, obaj dziedzice częściowi we wsi Łoniewo mieszkający i oznajmili, że dnia wczorajszego bieżącego roku umarła Salomeja Warzyńska, wdowa, osiemdziesiąt lat (?) mająca, we wsi Trębin urodzona, mieszkająca przy swoim zięciu we wsi Łoniewo, córka Franciszka i Maryanny małżonków Wiśniewskich. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Salomei Warzyńskiej akt ten stawającym przeczytano i, jako że oni niepiśmienni są, nami tylko podpisano.
Ksiądz Józef Cybulski, Proboszcz Parafii Woźniki, urzędnik utrzymujący A.C. stanu.
 
Ważyńska, Salomea Wiśniewska (I4196)
 
170 Działo się we wsi Zagroba dnia szesnastego/ dwudziestego ósmego Lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawił się osobiście Konstanty Ważyński, czterdzieści pięć lat liczący, ekonom mieszkająccy z Józinku, w towarzystwie Józefa Gapiewskiego czterdzieści lat i Wincentego Zielechowskiego pięćdziesiąt mającego, obu morgowników w Leszczynie mieszkających i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Józinku dniiia czternastego/ dwudziestego szóstego Lutego roku bieżącego z prawnej jego żony Tekli, urodzonej Dramiewskiej trzydzieści pięć lat liczącej, o godzinie siódmej rano. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym dokonanym onego czasu przez księdza Ludwika Smolińskiego nadano imię Stefania, a rodzicami chrzestnymi jego byli Konstanty Zieliński i jego żona Marianna mieszkający w Kucharach.
Akt ten przeczytany zgłaszającemu i świadkom, a przez ich niepiśmienność nami tylko podpisany.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Proboszcz Zagrobieńskiej Parafii ks. L. Smoliński
 
Ważyńska, Stefania (I4123)
 
171 Działo się we wsi Zagrobie dnia dwudziestego piątego Stycznia/szóstego Lutego tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego Roku o godzinie siódmej wieczór. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Józefa Śniegocińskiego lat pięćdziesiąt i Antoniego Bułkowskiego lat pięćdziesiąt mających obydwóch Dziedziców Częściowych w Sochocinie zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Janem Ważyńskim, Kawalerem lat dwadzieścia jeden mającym, Synem Benedykta i Małgorzaty Ważyńskich urodzonym w Bylinie a teraz w Sochocinach przy Rodzicach zamieszkałym i Ludwiką Faustyną dwóch imion Paprocką Panną lat dwadzieścia mającą, córką Jana i Franciszki Paprockich urodzoną w Kamionkach a teraz w Śniegocinie przy rodzicach zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Dniach po sobie następujących Niedzielnych dwudziestym trzecim i trzydziestym pierwszym Stycznia i szóstym Lutego roku bieżącego w Parafiach Blichowskiej i Zagrobskiej. Jako też Zezwolenie ustne strony Rodziców obojga Młodych obecnych temu Aktowi nastąpiło. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytani i przez Nas Samych podpisany został, gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Ludwik Smoleński, Proboszcz Parafii Zagrobskiej, Dziekan Płocki utrzymujący Akta Metrykalno Cywilne.
 
Family F3183
 
172 Działo się we wsi Zagrobie dnia pierwszego/trzynastego Stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego Roku o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Jana Garwackiego lat czterdzieści i Franciszka Grodkiewicza lat pięćdziesiąt mających obydwóch Służących w Jaroszewie na Dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Konstantym Ważyńskim, Wdowcem po niegdyś Annie z Przedpełskich zmarłej dnia czternastego września Roku zeszłego lat trzydzieści mającym, Synem niegdyś Benedykta i Małgorzaty Ważyńskich urodzonym w Sochocinie Pradze a teraz w Leszczynie Szlacheckim na służbie zostającym i Teklą Ludwiką dwóch imion Dramińską Panną lat dwadzieścia dwa mającą, córką niegdyś Antoniego i Antoniny Dramińskich urodzoną w Kucharach Parafii Bonisławskiej a teraz w Jaroszewie na służbie zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Dniach po sobie następujących Niedzielnych jedenastym, ośmnastym i dwudziestym piątym Listopada roku zeszłego w Parafii Zagrobskiej. Jako też Zezwolenie ustne strony Wuja Młodej obecnego temu Aktowi nastąpiło. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytani i przez Nas Samych podpisany został, gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Ludwik Smoleński, Proboszcz Parafii Zagrobskiej, Dziekan Płocki utrzymujący Akta Metrykalno Cywilne.
 
Family F3017
 
173 Dzień ze Statuą Wolności Zobacz film Korycka, Rozalia (I118)
 
174 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
175 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Piotr (I123)
 
176 Dzień ze Statuą Wolności Zobacz film Korycka, Małgorzata Andrzejuk (I124)
 
177 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
178 Faktycznie ur.1774 Szulecki, Franciszek (I9128)
 
179 FELIKS wyjechał „za chlebem” do w Ameryki . Po powrocie kupił 9 mórg ziemi we wsi RĘBKOWO . Chciał mieć nieduże gospodarstwo, aby nie musieć najmować parobków. Ożenił się z HELENĄ z d. KARKOWSKĄ. Urodziło im się ośmioro dzieci: KAZIMIERZ, LUCYNA, FRANCISZEK, JÓZEF, JAN, STANISŁAW, PIOTR i LEON. Wszystkie dzieci nosiły już nazwisko KORYTKOWSKI. Jedynie Józef chciał powrócić do nazwiska rodowego. Odnalazł wszystkie papiery do tego wymagane w kościele parafialnym w Strzegocinie, ale jego synowie nie chcieli robić zmian we własnych papierach, więc to nie nastąpiło.  Korycki vel Korytkowski, Feliks (I1610)
 
180 Film z lipca 2011: http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/12/j6l9T__CHFo Reigard, Amber (I3605)
 
181 Film z pierwszego meczu: http://www.youtube.com/watch?v=Ni9FzqjWO2I Korycka, Rozalia (I118)
 
182 Film:
http://www.youtube.com/watch?v=1vBlOM9mln4  
Korycka, Rozalia (I118)
 
183 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
184 Film: http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/0/d9V059HCrZ8 Bożek, Cezary (I128)
 
185 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
186 Film: http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/2/s3vetzLQIz8 Korycka, Rozalia (I118)
 
187 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Tomisław (I121)
 
188 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Krzesisław (I122)
 
189 Florentyna Koźniewska? Gnatowska, Monika Koźniewska (I8600)
 
190 Gnatowski Szymon ur. 1765, dz. cz. szl. w Ostrzyniewie w 1829r. żona Marianna Zabłocka; Gnatowski, Szymon (I7998)
 
191 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Korycki, Piotr (I123)
 
192 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I126)
 
193 Grób symboliczny. Warzyński, Albin (I4055)
 
194 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Birula-Białynicki, Krzysztof (I4471)
 
195 I voto Stołowska Nowosielska, Marianna Kacperska (I6899)
 
196 Imię niepewne Górecki, Aleksander (I8153)
 
197 Imię niepewne Górecka, Regina (I8883)
 
198 Imię niepewne Turowska, Marianna Emilia (I9173)
 
199 Imię niepewne. Skoroszewski, Kazimierz (I9082)
 
200 Imię niepewne. Biernacki, Jan (I440)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»